Ga go wele sentle

Re tle re utlwe go twe puso ya rona e fa dikgaolo madi go tsweledisa ditlhabololo tsa metse ya tsone.

E re ba a bitsa ka Sekgowa ba re madi ao ke constituency allowance. Gore tota ka tlhomamo madi a, a dira eng  ga re itse mme bangwe ba bo ba ka re a dirisiwa go thiba diphatlha fale le fale.

Gompieno re utlwa fa monongwaga, kwa kaçak iddaa Hatsalatladi, mo Kweneng, madi a a dirisitswe go gokela dipone tse pedi tsa mekgwatlha se, e le go fedisa lefifi le polelo e reng ke la ntshwarela ngwana. E re polelo e bua jalo, Setswana sone se re go na le lefifi la Mma ntshwarela ngwana.

Bangwe ba fetele pele ba re, sa re Mma ntshwarela ngwana ke ale. Fa ba bua jalo, sehela sengwe sone se re lengwe ke le le kwenneng. Go nne jalo, mongwe le mongwe a bitse ka ya gagwe tsela mme lone le felele e ntse e le lefifi. E re go ntse jaana, bangwe ba itumelele gore ditiro tsa bone tsa lefitshwana, di tlaa tswelela sentle fa ba bangwe bone ba eletsa gore lefifi le fete perabet ba phatsimelwe ke lesedi.


Go utlwala go ne ga nna jalo kwa Hatsalatladi; lefifi la suta la sutela lesedi. Dipone tsele di bolelwa di le bogale thata, di le lesedi lentsi, le wela kgakala, e bile go solofelwa fa di tlaa thusa go lwantsha borukutlhi. E nne nnete ka gore, ga ba bantsi ba e leng dirukutlhi ba ba ka batlang go bonwa ba tsamaya mo leseding.

Gore ba dire tiro ya bone sentle, ka phuthologo, ke gore go bo go le lefifi mme ba sa bonwe gore ka popego ba ntse jang, ba tswa kae, ba ya kae, le gore fa ba tshotse sengwe, ba tshotse eng. Ba tshaba gore fa go le lesedi, tse tsotlhe di ka bonwa, tsa senoga sentle, mme e re fa kgang e ka tsena, ba fenyediwe ke bosupi.

Jaanong ke yoo Hatsalatladi o bolelwa makrobet a tlhabetswe ke lesedi. Re re, a go nne jalo batho ba tle ba tshele ka tshosologo, ba dire ditiro tsa bone ba sa tshabe, ba sa boife dilalome.

E a re Motswana a bua ka dikgomo a re, ga di sise ka go tshwana. A re, nngwe e segamo, ke gore, e masi thata, e kgona go tlatsa dikgamelo fa e nngwe yone e le motete. A re e, ke e e se nang masi; e palelwa le ke go kgorisa namane.

E re a bua ka batho a re, ga re lekane re se meno; a raya gore, ga re dire, ga re kgone, dilo ka go tshwana. Bangwe ba kgone dilo dingwe fa ba bangwe bone tseo di ba palela. Jaanong, polelo ele e supa gore godimo ga go thusa go lwantsha borukutlhi, dipone tsele di thusa bana bangwe go dira tiro ya sekole.

Go kaiwa fa bana ba, e le ba kwa ga bone, go se nang motlakase Go bo go raya gore, ka dipone tsele di bogale thata, lesedi la tsone le fitlha kwa go bone, kana, gaufi le bone mme ka lone ba kgone go dira tiro eo. Go nne monate.

Go sale foo, ka mpepi e a ipelegisiwa, re utlwa fa komiti ya ditlhabololo tsa motse oo, le yone e leka go totobisa Hatsalatladi. Go bolelwa fa komiti e e dira ditena tse di agang, se e le tsela nngwe ya go dira madi a go lekela ditlhabololo.

Godimo ga moo, go na le tshilo e komiti e e hirisitseng mme e nne e bone sengwe ka yone. Se, e nne gone go rwadisanya morwalo ka morafe ga o a leba go direlwa ke puso fela, le one ka ntlha e nngwe o a leka.

Fa re ya fa tlase le polelo, re utlwa fa matlo mangwe a komiti ya ditlhabololo le one a ne a gokelwa motlakase. Fa e bolela ka fa modulasetilo wa komiti eo a neng a bua ka teng ka matlo a, Dikgang (Daily News) Tlhakole 28 2019  ya re;

‘A re go solofetswe gape gore matlo a boroko a komiti ya ditlhabololo a lesome le boferabobedi a ba setseng ba goketse motlakase a kgone go tshuba tiro e ba solofetseng gore e dirwe mo bogaufing.’

Gompieno ga re a tlogela mafoko ape a temana e re e nopotseng e ka e diphoso dintsi le fa gone re tlaa bua ka phoso e le nngwefela fela.. Re tsere temana yotlhe gore o tle o utlwe sentle gore e balega jang, le gore wena o utlwa e reng.Re fetele pele re botse gore ka ke eo, o e badile, o utlwa e reng; moko wa mafoko a yone ke eng?

Re re, rona re utlwa temana e, e re matlo a tlaa tshuba tiro nngwe. Tiro eo e le efe? Re re go ya ka temana e, ke tiro nngwe e e solofetsweng go dirwa mo bogaufing. O hakgamale o re, a matlo a ka tshuba, a tshuba tiro? Gape e le tiro ya mohuta ofe?

Re re, mme le rona re hakgametse, re botsa tsone dipotso tseo. Re re, dilo di tshujwa ke molelo o tla o tserwe ke phefo, di tshujwe ke batho ba dirisa molelo, e seng matlo a tshuba dilo.

Go tlogela go ya kwa le kwa ra re, temana e ga e wele sentle, ga e utlwale. Se e leng sone ke gore, matlo mangwe a komiti a goketswe motlakase mme e tlaa re go ise go ye kgakala, motlakase oo, o dirisiwe, a tshube. Jaanong, go wela sentle, polelo e ne e tshwanetse gore e re,’…..a kgone go tshuba,’tiro e ba solofetseng……’ Kgotsa e re,’ …..a kgone go tshuba e le tiro e ba solofetseng gore e dirwe mo bogaufing.’

Editor's Comment
DCEC, DIS wars threaten gov’t trust

This came about after the DIS agents raided and sealed the DCEC offices last week in search of files allegedly opened by the corruption bursting agency investigators against some of the DIS officers.The move prompted DCEC head, Tymon Katlholo to approach the court to seek a restraining order against the DIS, which the court duly granted through a rule nisi.The turn of events came as a shock to many, especially that the impasse involves two...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up