Batshu o akgola makgotla a a ikemetseng

Tona kwa Lephateng la merero ya pereko le selegae, Edwin Batshu, o akgoletse makgotla a a ikemetseng ka nosi, seabe sa one mo go tlhabololeng mafatshe a one.

Batshu o buile se bosheng jaaka a ne a bula semmuso phuthego ya bolesome le bongwe ya SADC ya makgotla a a ikemetseng ka nosi (11th Civil Society Forum – Southern African Council of NGOs), e e neng e tshwaretswe kwa ntlong-lehalahala ya Kereke ya Roma, kwa Ave Maria. Batshu a re seabe sa makgotla a, mo go nneng le seabe mo go thuseng mebuso go tlhabolola batho, ke sesupo sa mowa o montle o o nang le mokgwa wa neelano.

A re go botlhokwa thata gore makgotla a a ikemetseng ka nosi a tshwaraganele ditlhabololo le mebuso ya one. O ba rotloeditse gape gore go tiisiwe ditsela tse ka tsone go ka ngokwang baabi ba dithuso le makgotla a bobelotlhomogi, go thusa mo ditlhabolong.

“Bokgoni jwa lona mo go ngokeng dithuso bo tshwanetse jwa akgolwa fela thata mme e bile go dira jalo go itshupile ka ditiro le mananeo a bobelotlhomogi le tlhabololo matshelo a batho”, Batshu a akgola jalo.


 Batshu a re go re tsotlhe di atlege le gore makgotla a bo a kgonne tse a di kgonneng, ke ka go nna teng ga tirisanyo mmogo le mowa wa neelano, gammogo le go amogana maikarabelo a ditiro tsa di farologaneng tsa banaleseabe mabapi le maikaelelo a ditlhabololo.

“Ke sone se lefatshe la Botswana e rileng ka 2012 la bona gole botlhokwa go simolodisa lekgotla le le itebagantseng le merero ya makgotla a a ikemetseng ka nosi (NGO Council). Dingwe tsa ditiro tsa lekgotla le ke go gakolola puso mo dikgannyeng tse di amang makgotla a a ikemetseng ka nosi”, Batshu a tlhalosa jalo.

 Batshu o tsweletse a re tshenyetso setshaba e tsweletse go jesetse mafatshe mo kgobedung go akaretsa mafatshe a eleng a borwa jwa Aferika, a SADC. “Re tshwanetse ra tshwaraganela tshenyetso setshaba rele makgotla a a ikemetseng ka nosi le mebuso mme gape, ke lebogela seabe se baeteledipele ba mafatshe a Aferika ba se dirang, ka go itoma melomo ya tlase go lwantsha mmaba o”, Batshu a rialo.

Fa a itebaganya le banana, Batshu o supile fa dipalo tsa banana ba ba sa berekeng e ile magoletsa mo mafatsheng a Aferika, bogolosegolo a SADC, a bolela fa seemo se se tshwenya.

A re go botlhokwa gore mebuso le banaleseabe ba bangwe ba thulanye ditlhogo ka go tla ka methale ya go rarabolola bothata jo.

Batshu o tsweletse gape ka go bolela fa mokgwa wa go utswa batho go ba isa kwa mafatsheng a mangwe ele o o setlhogo mme a kopa makgotla a a ikemetseng ka nosi go thusa mebuso go lwantsha mokgwa o.

A re le fa dikgato tsa go lwantsha mokgwa o, go dirwe jalo go netefadiwa gore ga go kganelwe batho ba mafatshe a Aferika go etelana.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up