Mugabe o kolota moswi Moshibidu terekere

Kgosi Puso Gaborone wa Batlokwa yo gape eleng Monnasetilo wa Ntlo ya Dikgosi a kgothatsa le go rotloetsa Kgoshi Moapare IV ka tiro ya bogosi.
Kgosi Puso Gaborone wa Batlokwa yo gape eleng Monnasetilo wa Ntlo ya Dikgosi a kgothatsa le go rotloetsa Kgoshi Moapare IV ka tiro ya bogosi.

Gantsi fa motho a ka tlhokafala a kolotiwa ke mongwe, bogolo jang fa sekoloto seo se ne se itsiwe ke bobedi jo fela, yo o kolotang o kgona go ingobaya fela a sa bolelele ope le fa e le bamasika gore o kolota moswi, bogolo jang fa e le madi a mantsi kgotsa dikgomo.

Se mme gase se tautona wa Zimbabwe, Robert Mugabe, a dumelang mo go sone. Ke sone se erileng ka Mosupologo kwa bokopanong jwa ditautona le mebuso ya lekgotla la mafatshe a kgaolo ya Borwa jwa Aferika (SADC) a bolela fa (Zimbabwe) a kolota moswi kgosikgolo ya Batlokwa Moshibidu Gaborone tshukudu ya temo kgotsa terekere.

Fa a palama serala go rola mafoko a bodulasetilo jwa lekgotla le la SADC, tautona Mugabe yo e neng e le modulasetilo ka nako eo, o ne a bua thata ka fa lekgotla la SADC le simolotseng ka teng, a bolela fa tautona wa pele wa lefatshe la Botswana, Sir Seretse Khama, a ne a nna le seabe se se botlhokwa thata mo go eteleleng lekgotla leo.

A re selo se se neng sa dira gore mafatshe a Zimbabwe le  Botswana a nne le botsalano jo bo kwa godimo fela thata ke tirisanyo mmogo ya boleng jo bo kwa godimo. A re bagolo le babusi ba mafatshe a le bone ba ne ba kgona go laletsana le gone go etelana go supa fa ka boammaaruri mafatshe a a bapile ebile a dirisanya sentle, go tloga fela ka bagolo ba puso le one magosi tota. Fa a bua ka one magosi a, Mugabe o ne a bolela gore kgosikgolo ya Batlokwa, Kgosi Moshibidu Gaborone o kile a mo etela kwa Harare, Zimbabwe, kwa a reng ba ne ba ja monate thata ka go ja dikgang tse di monate tsa segolo, le gone go neelana maele mo go tsone tse di amang boeteledipele. Pele a ikgata motlhala go boela gae, Mugabe o ne a bolelela bamoreetsi fa Kgosikgolo Moshibidu a ne a mmolelela fa a na le sekgethenyana sa lefatshe kwa Tlokweng. Mme a na le maikaelelo a go lema, mme a kgatlhegela go palama tshukudu ya temo kgotsa terekere. “O ne a nkopa go mo rekela terekere gore a tle a e palame a leme. Mme ke ne ka dumela fa ke tla a dira jalo. Ka maswabi jaanong ke bua jaana a setse a tlokafetse,” ga bua jalo Mugabe.


O ne a bolela gore tumalanno e ne ya nna gore Kgosikgolo Moshibidu o tla a neelwa madi a a tshwarang dikete tse masome matlhano a didolara tsa Zimbabwe($Z50,000.00) ka nako eo, a re mme ga a itse gore a a kile a duelwa. O ne a tlhalosa gore o tla a tlhola le go tlhomamisa gore a madi ao a ne a ntshiwa go neelwa Kgosikgolo Moshibidu.  Mme e le gore fa a ise a ntshiwe a tla a tshwanelwa ke go ntshiwa go reka terekere ya Messey Ferguson e moswi a neng a e batla, mme a neelwe balelwapa la gagwe. A re selo se ke sekoloto mo go Moshibidu, ele seo go leng botlhokwa gore a (Mugabe, Zimbabwe) a se duele.

Mafoko a a ga tautona Mugabe, a ne a iteelwa legofi le megolokwane ke batsenabokopano jo, gareng ga bone gona le mothusatautona wa lefatshe la Botswana, Mokgweetsi Masisi, matona a puso, mapalamente, bagolwane ba puso le ene ngwana wa ga Kgosikgolo Moshibidu, kgosikgolo ya Batlokwa, Kgosi Puso Gaborone. Ene o ne a rumaruma fela ka diatla tsa gagwe di baba go ipaakanyetsa go kgweetsa terekere go tswa Zimbabwe.

Editor's Comment
Botswana needs proper rehabilitation centres

Our sister publication The Monitor earlier this week carried a story on serious human rights abuses being meted on people who have gone for rehabilitation at a boot camp in Kgatleng. Allegations cite verbal and physical abuses, children being stripped of their dignity and shaved in front of others. While the abuse came to light after a suicide incident of a 23-year-old, Botswana Institute for Reintegration and Rehabilitation of Offenders’...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up