Motsoko o motona o baka kgotlhang

No Image

ORAPA: E rile bosheng, kwa lekgotleng la ga Mmakaseterata la Letlhakane, kgotlhang ya phagela ka tshoganyetso fa gare Inspector, Aubrey Mmereki, le mmueledi yo o ikemetseng ka nosi go tswa kwa motseng wa Palapye e bong Rre Reneetswe Rabosotho. Kgotlhang e bakilwe ke setlhatshana se go tweng motokwane, se kwa kgaolong ya Boteti se tlwaelesegileng ka go bidiwa go twe ‘’Motsoko o motonanyana.’’

Go gagautlhana ka mafoko a a bogale a ngangisano ga ga Mmereki le Rabosotho wa Rabosotho Attorneys, go rotogile jaaka thakadu mo mosimeng fa pele ga ga Mmakaseterata Keneilwe Koobake, mo tshekong e mo go yone monna mongwe wa dingwaga tse di masome a mararo le borataro (36), Kesiame Mogale, a neng a ntse disanyana ka ntlha ya go lebisiwa molato wa go fitlhelwa ka setlhatshana se go belaesegang fa e le motokwane. Go ya ka fa tsheko e thailweng ka teng, mosekisiwa o ne a kgweetsa koloi ya puso ya lephata la diphologolo ya dinomoro tsa BX 10 6888 ka kgwedi ya Motsheganong e tlhola masome a le mararo ka ngwaga wa 2013, mme gatwe e rile fa koloi eo e phuruphutswa fa kgorong ya ba lephata la matlhoko a leruo ya Mokobaxane, ga fitlhelwa setlhatshana se go belaesegang fa e le motokwane wa bokete jwa 1.5 grams.

Ka jalo, mosupi wa ntlha wa puso e leng Constable Matthews Chawilani, o ne a simolola go thathologa jaaka tlhale morutseng a ntsha bosupi jwa gagwe kgatlhanong  le mosekisiwa. Chawilani o boleletse lekgotla gore ka letsatsi leo la kgwedi ya Motsheganong e tlhola masome a mararo ka ngwaga wa 2013, o ne a le mo tiriping a theogeletse kwa kgorong ya Mokobaxane, a na le Constable Tumelo Mooketsa, fa koloi ya puso e e neng e kgweetswa ke mosekisiwa e goroga foo e lebile kwa Maun. A re o ne a e emisa mme a kopa mosekisiwa gore a tswele kwa ntle mme a felela a mo phuruphutsa mme a se ka a fitlhela sepe mo dikgwatlheng tsa gagwe; a boa a mo kopa go phuruphutsa koloi e a neng a e kgweetsa mme a fitlhela polasetekenyana e e neng e na le setlhatshana se go belaesegang fa e le motokwane. Mosupi yoo a re o ne a fetisetsa kgang eo kwa go Mooketsa go tsweledisa ditlhotlhomiso le go lebisa mosekisiwa molato. Kgang ya moruthutha e ne ya tlhagoga fa jaanong motsamaisa tsheko, Mmereki, a ne a botsa mosupi gore a o batla go ntsha motokwane oo e le bontlha bongwe jwa bosupi mo lekgotleng? Go ne ga nna fela jalo. Motsamaisa tsheko o ne a bula enfolopo e tshetlha ka mabaka a go ntsha polasetekenyana e go tweng e na le motokokwane mo teng gore e supegediwe lekgotla. Ya re go ntse jalo motokwane wa raya monna wa lepodisi o re ‘’O ne ompeile fa kae Inspector Mmereki?’’ Polasetekenyana eo fa e ntshiwa mo teng ga enfolopo e ne ya tswa e se na sepe mo go neng ga bakela motsamaisa tsheko wa Modimo go tshwarwa ke kgakge.Go lebega fa polasetekenyana eo e ne e sa phuthelwa sentle mme seo sa dira gore motokwane otlhe o tshologele mo enfolopong mme yone ya sala e se na sepe. Ka ntlha ya kgakgamalo, motsamaisa tsheko o ne a phadimoga a bo a iphitlhelaa a setse a tabola motokwane mo enfolopong a o tsenya ka diatla tsa gagwe mo polasetekenyaneng ya diphera. Ka bofefo jwa legadima mmueledi wa mosekisiwa, Rabosotho, o ne a ema mme a ganana le seo gotlhelele. O ne a kgomogela motsamaisa tsheko ka mafoko a a bogale, a kopa lekgotla gore le se ka la amogela bosupi joo. A re o batla motokwane o go tweng  o mo polasetekenyaneng, e seng o e leng gone o olelwang mo polasetekeng fa pele ga ga mmakaseterata. Seo se ne sa tsosa tlhakatlhakano le tsietsego mo lekgotleng. Banna ba ne ba thulana ka mafoko a ngangisano. Rabosotho o ne a kgwela motsamaisa tsheko botlhoko a re o palelwa ke tiro e bile o supa go tlhoka boikarabelo. O ne a gagamaditse setoropo a bua mafoko a a thata a molao, a itebagantse thata le ditemana tsa tsamaiso ya molao wa ditsheko tsa borukutlhi (Criminal Procedure and Evidence Act). Le fa go ntse jalo, motsamaisa tsheko, Mmereki le ene o ne a gana go swa senku. O ne a kgaratlha thata a tlhalosa mabaka a a nonofileng a a dirileng gore motokwane oo o felele o tshologetse mo enfolopong. lekgotla le ne la felela le sa amogele bosupi jwa mosupi wa ntlha mme fela kwa bokhutlong Mmakaterata Koobake, a bolelela mosekisiwa gore o lebaganwe ke molato o a tshwanetseng go o arabela ka tlhoafalo. Tsheko  e e tla tswelela ka Lwetse a tlhola lesome le borataro.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up