Sereetsi, yo eleng moetelepele wa setlhopha sa Sereetsi and The Natives, ebile a tumile ka dipina tsa ‘Selepe sa moadimano’, o tlhotlhoma le lefatshe leno a rutuntsha Batswana ka go letsa katara ya Setswana, e e mathale mane. O amogana...