Ke mang yo o supileng Casino?

Ntwa ya diphathi tsa sepolotiki ya ditlhopho tsa kgaolo ya Goodhope/Mabule e ntse thuthafalela pele ka jaana bontlhopheng ba setse ba tlhomilwe le go supegediwa batlhophi semmuso ke baeteledipele ba diphathi ka boraro.

Diphathi tse ke ya Domkraga(BDP), Mogobagoba(BCP) le Sekhukhu(UDC) tse go solofetsweng fa tsotlhe di dumelang fa nngwe le nngwe e dumela fa e tla a leba ka setilo se kwa palamenteng, mmega-dikgang wa Naledi TEICHLER RANKOA a re go supiwa ga bontlhopheng go ka gopotsa motho motshameko wa dikarata wa Casino, e gantsi o fenngwang ka go kokoanya dintlha tse di fetang tsa batshameki ba bangwe gore o nne mofenyi.

A re motshameko o gantsi o na le karata e e ratwang bob eke batshameki eleng ya lesome ya teemane.  Ee bidiwang gotwe Casino, e e reng gantsi motshameki a e supa, ba a tshamekang nabo ba kgaoge pele, mme ba tshameke ba supile.

Ka motshameko wa dikarata wa Casino o fenngwa gantsi ka karata ya lesome ya teemane, batshameki botlhe fa di abiwa go simolola motshameko, motshameki mongwe le mongwe mo ditlhopheng o eletsa go nna le yone. Mme fa go fediwa go abiwa dikarata motshameki mongwe le mongwe yo o fitlhelang a sena yone, o ipotsa gore e ko go mang, a eletsa gore bogolo e nne mo go motshameki wa setlhopha sa gagwe ka e tla a ba thusa go fenya motshameko.


Ka jaanong diphathi ka boraro tse di mo lebelong la ntwa ya go gapa kgaolo ya Goodhope/Mabule, di roletse batlhophi bontlhopheng, potso e bontsi bo e ipotsang ke gore ka tota se e le ntwa e e matlho mahibidu, e ke efe phathi mo go tsone ka boraro e e supegeditseng tse dingwe fa karata ya lesome ya teemane?

Se se tsile jaana morago ga gore mopalamente wa pele wa kgaolo e, James Mathokgeane wa Sekhukhu a ithole thomo go taboga le majang a matalana, mme ka tota a ne a supile fa a le thata ka ngwaga ya ditlhopho tsa setshaba tse di fetileng ka go fenya bonttlhopheng ba diphathi tse dingwe, diphathi di ne tsa bona fa e le sone sebaka sa go romela bontlhopheng ba ba moko o o thata.

Kwa Domi, go ne ga utlwala megolokwane le melodi, fa e le gore Mathokgwane yo o ntseng a le thata jaanong o butse phatlha e ba ka e kabang, mme ba bona fa morongwa yo ba ka mo supegetsang batlhophi le sone Sekhukhu e le Eric Molale. Fa maikaelelo le tumelo ya nna gore ka a ntse a tshotse maemo a matona go feta mongwe le mongwe kwa Borologong ga go na jaaka a ka fenngwa mo ntweng e ya ditlhopho.

Se a setse a se supile mo ditlhophong tsa Domi tsa peoletlhokwa, tse di neng tsa tlala ka mathata le matshosetsi a go ya dikgotla-tshekelo, kwa bofelong Domi ya tsholetsa Molale go mo supegetsa batlhophi le diphathi tse dingwe.

Phathi e nngwe e le yone e leng mo lebelong la go gapa kgaolo e, key a Mogobagoba(BCP), e le yone e boneng fela gore ga go ope yo o tshwanang le Casino kgotsa karata ya lesome ya teemane go feta ntlhopheng wa yone Comfort Maruping.

Eleng seo ka mafelo a beke moeteledipele wa phathi Dumelang Saleshando le phathi  a neng a mo rola le go mo supegetsa batlhophi le diphathi tse dingwe, ebile ba bolela gore fa go na le motho yo o nang le boleng le tshwanelo ya go rongwa ke ene Maruping.

Ka Domi le Mogobagoba di ne di bone sebaka sa go tsaya kgaolo e ka Mathokgwane a e tlogetse, phathi ya Sekhukhu go lebega e ne ya bona gore e ntwa ga se ya basimane, ke sone se erileng ka mafelo a beke ya somola ntlhopheng Kgosikgolo ya Barolong, Kgosi Lotlamoreng Montshioa II go nna ene ntlhopheng wa bone.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up