Moo, ke go kgoreletsa

Gompieno ga re ke re tseye mosepele ope o moleele. Re tlaa ngotla dinao re re, Dikgang (Daily News) Motsheganong 24 2019 e supa gore e ne ya re ka kgwedi eo ya Motsheganong, ga tshwarwa thutopuisanyo kwa Maun go lemotsha batlhophi botlhokwa jwa ditlhopho.

Fa e bega ka fa mongwe wa barulaganyi  ba thutopuisanyo ele a neng a bua le ba ba neng ba le koo ka teng, Dikgang (Daily News)  ya re;

‘ Fa a ba ema pele….. o ne a tlhalosa gore…..’

Ke eo kgang. Ga twe, mongwe wa barulaganyi ba tiro ele, o ne a ema batho pele. Kgang ya rona gompieno ke lone lefoko ‘go ema.’ Re go botse gore a lefoko le, le dirisitswe sentle? Gongwe o setse o re badile mogopolo gore, re tlaa re, ga le a dirisiwa sentle mme o botse gore ke eng re bua jalo.


Re re, fela jaaka go tsena ganong, go itaya tsebe, go ema pele ke go kgoreletsa. Mafoko a otlhe e le dipapisapuo, a bapisa puo, go e natefisa. A jaanong re re, basimane ke bao, Moribego le Pebana, ba a bua. Fa Moribego a sa ntse a tsweletse a bua, Pebana ka fa o a itlhaganela o a bua, ga a emele gore Moribego a wetse mafoko a gagwe. Go nna jaana, Moribego o raya yole a re, ‘ Nnyaa rra, ema pele, se ntsene ganong.’

Pebana fa a araba a re, ‘Wena o atlhametseng? Go utlwa karabo e, botlhe ba ba foo, ba thubega ka setshego, ba sala ba hakgametse gore a mme tota motho o ka tsena mo ganong la yo mongwe. Nnyaa, ga go ka ke  ga direga. Jaaka re buile, se ke go natefisa puo fela. 

A re fetele pele re re, Moribego le Pebana ba boetse kgang ya bone, ba tsweletse ba a bua. Fa ba ntse ba tshwere kgang eo, go tsena Pheretlhego le ene o a bua. Ka kgang ya bone ke eo ga e ise e wele, ba raya Pheretlhego ba re, ‘Nnyaa rra, o re itaya tsebe.’

Go bua jaana ba raya gore o ba kgoreletsa go bua ka go batla gore ba mo reetse ntswa ba ise ba digele mafoko a bone. A re lemoge gore, ga o iteye motho tsebe fela fa e re a sa ntse a bua, le wena o bo o batla go bua nae. O ka itaya motho tsebe gape ka gore e re a reeditse sengwe, mongwe, o bo o tla gaufi le ene mme ka tsela nngwe o dire modumo fa tlase gagwe. Go dira jalo, o mo kgoreletsa go reetsa, go utlwa sentle se a se reeditseng. O mo itaya tsebe mme o sa e tsholela thupa o e betsa.

Go nne fela jalo le ka go ema pele. Le, lenatetshapuo, ga le reye gore o eme ka dinao fa pele ga motho. Le raya gore, ka tsela nngwe, o kgoreletsa motho go dira tiro ya gagwe sentle; tiro e ka nako eo a e dirang. Mo RB 1(Radio Botswana) pina nngwe ya Setswana ke eo, fa e ntse e tla e opelwa, moopedi wa yone a re, ‘ Kana o nkitsa go bina mosimane ke wena.’ 

Ba ba bolelang ba re mosimane yo ke wa seromamowa yo ka nako eo, a neng a gatisa dipina tse. Gore mosimane o itsa moopedi yo go bina jang, ga re itse. Fela se e leng sone ke gore, ka tsela nngwe, mosimane yoo, o itsa moopedi wa pina eo go bina sentle, kana, go bina jaaka ene a batla. Gone fa, Setswana se re mosimane o eme moopedi yole pele; se re, o mo etile pele. Jaaka re kaile, go raya gore o a mo kgoreletsa.

A gape re lemoge gore, go na le go eta pele, le go etelela pele, mme mafoko a, ga a reye selo se le sengwe. Re rile, go eta pele ke go kgoreletsa. Go etelela pele gone ke go tsamaya kwa pele ga motho, gongwe jaaka re tle re bone, o mo kaela tsela. Go sale foo, o ka etelela motho pele ka go dira sengwe pele ga ene a se dira.

Jaanong a re tswele pele re re, re belaela gore, jaaka bangwe ba tle ba bue, polelo e ne e batla gore e re, Rre Jerry Moloko, yo e reng e ne e le mongwe wa barulaganyi ba tiro, o ne a ema ba ba neng ba tsenye thutontsho ele  pele ka lefoko; a ba ema pele ka lefoko.

Re re, le fa polelo e ne e kwadile jalo, e ne e tlaa bo e ntse e se gone. Ka go reng? Ka gore Setswana, jaaka re setse re buile, se na le ‘go ema pele.’ Mme godimo ga go ema pele, se nne le go ‘ema ka lefoko,’ e ntse e le papisapuo. Go ema ka lefoko go raya eng? Go raya go wetsa, go digela, go fetsa, se o neng o se bua. A re re, go phuthego mme Khudutlou o ntse a bua. Fa a fetsa go bua a re, ‘ Ke buile mme ke tlaa ema ka lefoko la gore….’

E se lefoko, e le mafoko. O a a  bua, o  a wetsa, o nna fa fatshe. Mo, e nne gone go ema ka lefoko mme Setswana se re, o latlhetse la  gagwe (lefoko) la bofelo. Go nne jalo. Jaanong, a e se re motho a bua le batho re re, o ba ema pele, o ba eme pele, ka lefoko. Fa go ntse jalo, Setswana sa re, o ba naya lefoko. Se  re, motho o ntsha, o tswa, la gagwe, e seng o ba ema pele. Nnyaa, moo ke go kgoreletsa.  A a ba neye lefoko, a tswe lefoko, a ntshe la gagwe.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up