Lesufu ga se serope

Letsatsi lengwe Mmualebe o ne a reeditse seromamowa sengwe se gasa thulaganyo e mo go yone batho (bareetsi) ba neng ba bodiwa dipotso. Ka fa go neng go dirwa ka teng, e ne e le gore motho o ne a bodiwa potso, mme fa a e arabile sentle, a tshamekelwe pina e ene a tlaa bong a e itlhophetse.

Thulaganyo ya tswelela. Dipotso tsa bodiwa go tswa kwa le kwa. Bareetsi le bone ba letsa go iteka lesego.  Ba araba, bangwe ba latlhega ba fosa, ba bangwe ba araba sentle, ba tshwara. Fa thulaganyo e ntse e tsweletse, ga tla potso e bodiwa ka Sekgoa, e batla go itse gore ke karolo efe ya kgomo e e bidiwang lesufu. Go araba potso e, yo o neng a bodiwa a re ke serope; a raya gore karolo ya kgomo e e bidiwang lesufu ke serope. Karabo e, e ne ya amogelwa, ga tsewa gore e arabile potso sentle. Go bo go raya gore, motho yo o neng a araba, ka o tshwere, o tshwanetse go itlhophela pina e a tlaa e tshamekelwang. A dira jalo a e tlhopha. Thulaganyo ya tswelela dipotso tsa nna tsa bodiwa. Bareetsi le bone ba nna ba latela ba araba.  Bangwe ba latlhega ba fosa, ba bangwe ba araba sentle, ba tshwara.

Ka fa Mmualebe a e bonyeng ka teng, thulaganyo e ke thulaganyo e e monate. E leka go bona gore a batho ba ela dilo tlhoko le gore a ba itse tse di diragalang mo gare ga bone. Golo gongwe e ka ruta ya ba ya kgothatsa batho go ela dilo tlhoko. Mme fela selabe sengwe ke sele. Go bona selabe se, a re botse gore, fa karabo e re karolo ya kgomo e e bidiwang lesufu ke serope, a e nnete? A o dumalana le karabo e? Ke eng o dumela jalo? Mmualebe ene a re, nnyaa, potso ele ga e a arabiwa sentle. Gore re tle re tlhaloganye gore ke eng re re potso ele ga e a arajwa sentle, a re re re kwa kgotleng go tlhabilwe kgomo. A jaanong re bone gore fa kgomo e sena go tlhabiwa (bolawa) go dirwa eng/ jang ka yone.

Editor's Comment
Doctor's orders can't be overemphasised

The walk serves to raise awareness of the prevalence and impact of using treatment to manage seizure attacks.While many are aware that epilepsy is a medical condition that requires specialised care by health practitioners, there are those who, unfortunately, have other ideas about the condition and often deny their children medical care.These individuals usually associate the medical condition with witchcraft and demonic attacks, and choose to...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up