Banners
Banners

Latest News

Police have dismissed information that has been circulating on social ...
The Botswana football season is all but over, after reports that all c...
Football clubs have been given three options to determine the fate of ...
Mogoditshane Police today arrested a suspected serial rapist, who was ...
Banners
Banners

A re o sekegele tsebe

SEBOFO MOTSHWANE
Go ne go fetile dikgwedi basimane ba ntse ba sa bonale kwa ga Mma Ditshenyegelo le fa e le kwa ga Segaolane, Mma Seleetswane. Batho ba ipotsa gangwe le gape gore, go rileng, basimane ba tsenye ka la sefe seloko.

Morago ga dikgwedi tseo, ba goroga, ba dika ba fologa golo go bidiwa Dihatelo. Ba se ka ba senya epe nako, ba leba ga Mma Ditshenyegelo. Jaaka ba ne ba solofetse, ba di fitlhela di bo tshegetse sentle, di phophoma.

Go ba bona, a itumela thata Mma Ditshe, a botsa gore, ba ntse ba le kae, ba mo latlhetseng. Basimane ba araba ka gore, ga ba a mo latlha. Ba re, e ne e le fela gore, ga di a tshwanela go hulela golo go le gongwefela ruri; motlha mongwe, di tshwanetse go katoga mahulo, tsa bona thota nngwe tsa e palama gore di tlhajwe ke phefo, foo le gone go sale go tsenwa ke phefo.  Ba re, go hulela ruri golo go le gongwe, go felela go sulafatsa mahulo ao. A dumalana nabo Mma Ditshe, jaaka e a re ba itumetse ba mmitse. Ya bo e le fa basimane ba gorogile mo gae.

Morago ga ditumediso, ba ya fa go sone setlhare sa bone sa gale, ba e bitsa emetshane. Fa e se na go tlhongwa fa, sa simolola sa tla ka molomo, se tla se setswe morago ke dikgang. Ka basimane ga ba ke ba di tlhoka, tsa tla, di tswa kwa le kwa. Fa di ntse di tsweletse, Dikgethe a tla ka ya gagwe kgang, a botsa gore, letsatsi fa le phirima, le ya kae. Botlhe ba mo leba, ba hakgametse.

Ba ya mogoro, ke gore, ba botsa botlhe nako e le nngwe gore, ke eng a botsa jalo. Ba mmotsa gore, a ene ga a itse gore, letsatsi fa le phirima, le ya bophirimatsatsi. Dikgethe a araba ka gore, o itse sentle gore, fa tsatsi le phirima, le ya Bophirima mme tota potso ya gagwe ke gore, ka le a tle le nyelele, mme go twe le kotlometse, tota le a bo le ile kae, le tsenye fa kae? Botlhe ba lebana, go bonala ba se na epe karabo. A iphesa Kgoboko a re, kwa lefatshe le felelang teng, go logaga lo lotona, lo lo dikgoro pedi. A re, kgoro e nngwe e kwa bophirma, e nngwe e kwa botlhaba. A re, fa letsatsi le phirima, le tsena mo kgorong e e kwa bophirima mme go twe, le kotlometse, le phirimile. A tswelela a re, le se na go wela jalo, le lala le tsamaya bosigo botlhe le lebile botlhaba. A re, fa le setse le tsamaile, le katogile kgoro e e kwa bophirima, go a fifala, go nne bosigo. Le nne le tsamaye fela jalo, le felele le kwetoga kwa kgorong e e kwa botlhaba mme ke gone go twe, bosa bo sele; letsatsi le dule.

Fa e kete ba bangwe ba tlaa dumela, a gana Monwedi a re, eo ke kgang ya ga Kgoboko fela, ga go sepe sa

Banners
go nna jalo. Basimane ba mmotsa gore, ka ga a dumele Kgoboko, ene a reng. Monwedi a botsa gore, a ba itse nonyane e e bidiwang Semetsatsatsi. Ba latola ba re, ga ba e itse, mme e bile ga e yo nonyane eo. A gana Monwedi a re, nonyane eo, e teng; ka mmala e tshwana e morubisi, go gola e lekana le lenong. A ipoeletsa a botsa gore, a Mhata one ba a o itse. Basimane ba re, seo setlhare sa Mhata ba a se itse thata. Ya bo e le fa ba mmuletse tsela.

A gatela pele Monwedi a re, kwa lefatshe le felelang teng, go na le Mahata, A re, mongwe o kwa bophirimatsatsi, o mongwe o kwa botlhaba. A nna a feta a re, mo godimo ga Mhata o o kwa bophirima, go nna Semetsatsatsi.  A re, nonyane e, e tlhola fela koo, ga e ke e tsamaela gope kgakala.

A tswelela a re, fa letsatsi le sokologa, e simolola go opela, ‘Letsatsi o kae, letsatsi o kae? Letsatsi goroga, letsatsi goroga.’ A feta a re, fela jaaka letsatsi le lebile go wela, e a atlhama, le bo le gatlhamela mo ganong la yone. Fa le se na tsena, nonyane e, e tswala legano, e ikhupetsa mowa; bosigo jotlhe ga e heme, mala a lala a duma. Fa go ntse go ya, mala a a tlhoafala, a a kurusela, mafatlha a tlale mowa, e hupele thata. A nna a tswelela Monwedi a re, fa go direga jaana, Semetsatsatsi e itse gore, jaanong ke nako ya gore bo se. E tlaa bo e simolola go hema ka bonya, e ntsha mowa ka bosesane, e bo e fofela botlhabatsatsi. Fa e ntse e fofa, e ntsha mowanyana ole, go simolola go sedifala, lefifi le apoga. Fela jaaka e goroga kwa botlhaba, e hema ka mashetla, e bo e kgwela letsatsi mo godimo ga mhata ole. A re, fa se dirile jaana Semetsatsatsi, se kaleditse letsatsi mo godimo ga mhata wa botlhabatsatsi, go setse go sedifetse, go twe, letsatsi le dule, le tlhabile. A nna a tswelela a re, e se na go dira jalo nonyane e, e fofe, e boele bophirima go ya go leta letsatsi koo. A re, mme jaaka re bona, letsatsi le nne le tlhatloge, le tsamaye mo loaping. A re, go rialo, e a bo e le goga e le busetsa bophirima, kwa e yang go le leta teng. Basimane botlhe ba ema ditlhogo, ba ipotsa gore, a mme Monwedi ene o bua nnete. A tshega Monwedi, a bona fa a fentse kgang.

Ke eo kgang ya basimane o e utlwile. Mongwe a re, fa letsatsi le phirima, le tsena mo logageng, yo mongwe a re, le mediwa ke Semetsatsatsi. Wena wa re, le ya kae?Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

One million Pula for toilet? Are you crazy?

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners