Paakanyo ya ditsela di tsweletse sentle

Go setse go feditswe ditsela dingwe mo thulaganyong ya go baakanya ditsela go ralala toropo ya Gaborone. Se se tla morago ga gore go tlhalosiwe fa ba Banka ya mafatshe (World Bank) ba thusitse lefatshe leno ka madi a kanang ka US$ 1 billion (P9.75 billion) go dira tiro eo.

Moanamisa-mafoko wa khansele ya Gaborone, Ethel Koma, o ne a lekodisa Naledi beke eno gore dingwe tsa ditsela di setse di baakantswe.

Koma a re go ne go tlhophilwe ditsela dingwe tse di neng di le mo seemong se se maswe thata ebile di sa tsamaege bonolo.

Dingwe tsa ditsela tse di setseng di baakantswe ke ya modikolosa kgotsa sekele ya mmadikolo, tsela ya New Lobatse gammogo le makopanelo( Junctions) a ditsela tsa Nelson Mandela le Molepolole magareng ga tse dingwe. Koma a re matshwao a tsela le metako fela e mengwe e botlhokwa mo ditseleng e setse e dirilwe.


Koma o ne a tswelela ka gore go na gape le thulaganyo ya go dira ditsela dingwe ka mokgwa wa segompieno.

Mokgwa oo, ke wa magokaganyane a ditsela oo tlhwaelesegileng kwa mafatsheng a sele. Mono gae bangwe ba setse ba o bitsa ka maina a tshwana le ‘spaghetti’.

Go solofetswe gore thulaganyo e e, emisetse modikolosa wa ditsela tsa KT Motsete fa e kopang teng le ya New Lobatse ( Game City Circle), le tse di tlwaelesegileng ka Rainbow Cirle le BTV Circle.

Thulaganyo e e direlwa go tlhofofatsa motsamao wa dikoloi.

Koma o supile fa ba lephata la Dipalamo le Ditlhaeletsano ba neetse bommantswitswidi (consultants) bangwe tiro ya go dira moalo wa thulaganyo eo. Go solofetswe go re moalo oo, e nne kaedi ya gore matswakabele a ditsela tseo a nne ka sebopego sa mohuta ofe.

Dipaakanyo tse di tla morago ga gore ratoropo wa Gaborone , Kagiso Calvin Thutlwe, a supe fa seemo sa ditsela tsa toropo di le mo seemong se se sa siamang. Go ne ga tlhalosiwa gape fa Thutlwe a ne a kopana le tautona Lt General Ian Khama go mo lekodisa ka seemo se magareng ga matshwenyego a mangwe a a mo tshwentseng ka toropo ya gagwe.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up