Ditso tsa Batswana � Kgaolo 2

Mo kgaolo 1 beke ee fetileng, re ne ra bua ka merafe ya Batswana ka kakaretso. Go tloga fano go ya pele re tlaa bo re remeletse mo ditsong tsa merafe ka bongwe ka bongwe go bona ka fa e tsalanang ka teng.

1. DIGOJA

Jaaka merafe e mengwe ba tlholegile mo kgaolong ee neng e bidiwa Transvaal mme ba le ntlheng ya botlhabatsatsi. Ba ne ba bina tau le letsatsi. Fa ba ileng ba fitlhelwa ke Barolong le Batlhaping ba tlhakanye le Basarwa. Kgosi ya bone e ne ele Legoja. Ke sone ba feleleditseng ba ipitsa Digoja. Jaaka Basarwa Digoja e ne ele morafe oo senang metse ee tlhomameng ba tlhorontshiwa ke e mengwe. Barolong le Batlhaping ke bone ba erileng go ba bega ba dira batho ba magae.  Fa ele gore morafe wa Digoja o sale teng, o meditswe ke Barolong le Batlhaping ba ba latlhisitseng mokgwa wa go tshela ka dibapalwanageng le diphologolo, go tsena mo go wa bolemiborui.

Editor's Comment
Let’s stand against the menace of ‘CAT’

Methcathinone’s addictive grip is tightening, and its consequences are devastating. Lives are being ruined, families torn apart, and futures dashed by its destructive power. The drug’s allure knows no bounds, with various methods of ingestion making it accessible to users of all preferences.Whether it’s snorted, smoked, injected, or taken orally, the outcome is the same: a path of ruin and despair. It is time for action. The government,...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up