The weirdest motshelo treasurer excuses

Members of Mmegi’s Facebook community yesterday dug deep into their experiences at the hands of unscrupulous motshelo treasurers. When it’s time to pay members at year end, some treasurers go much further than “peba e jele buka”

Lesego Segokgo: Batho ba ba adimeleng madi ba gana go duela, ebile ba ile gae ba sa ntaela

David Mars Riddick Nchoko: Nna kana batho madi ao ke a file ngwanake gor a le ewallet jaanon o tsentse di number di sele bathon ba modimo...

Basupi El Oby: Malome wa maloba a tlhokafala one a a dimile othe le buka ya one


Pako Sepelete: Ke ntse ke fithela ba bangwe fa police ba ile go ripota gatwe treasura o gana go ntsha buka ebile ke fa a tika di membara tsa motshelo ka mantswe are ba tsile go mo lwantsha mo lapeng la gagwe....eish too painful

Kp Chin: Madi a wetse mo toileteng ebe ke flusher ka phoso

BK Macdee Botanca: Kene ke ile goa tsadisa gore a multiplye, abo ke jewa.

Ogomoditse Motlhala: Nna boyfriend yame e ntsamaela ka setlhare bathong kana ke morula ga ke hlaloganye. Batho ba batla madi ene o nnetse go mpitsa honey mamepe. Mme le gale o rekisitse Corolla gongwe ke tla tswa mo mathateng a kanakana.

Tsetsana Arian: Ke mo triping go lebega e tla tsaa lobakanyana…ntla lo bona ke boa bagarona...” kante motho a raa a tsamaetse ruri

Sista Kaytee: Motshwara madi are o kgothoditswe ke magodu a tswa go tsaya madi a motshelo ko bankeng, matho a gagwe ale mahibidu kante motho o a tshetse chillies.

Andrew Segwabe: Ga ke bone buka ya motshelo ha neng ke e beile teng, mme madi one a teng a santse a adimilwe ke ntsalake, yaanong nambara yaagwe ga e tshware.

PE Arl Mmago Shawn Tselaesele: Motshwari wa madi are o latlhetswe ke pono jalo hare latetse madi are ga a dumele gore ke rona ka gore ga are bone...

Keity Mos: Nna batho jaaka le itse ....ke baa madi moh di curtain ko go hookiwang teng.....maloba e rile ke fuguda be ke pega mo boxeng ke fitlhela monna wa matlakala a latlhetse mo skip hire a ya go latlha... 

Keneilwe Mompe: Nna bathong kea lwala hale mpona kele ha, kene ke tsentse madi ha gare ga mattress a magologolo jaanong ke ithelang bananyana ba tshubile matress maabane bare ba cleaner jaaka le bona go setse di tshipi hela jaana. Highblood eko gear 5

Mog Molefi: Batho ba fnbb ba re ga ba bone accnt ya rona

Ntxchu Vieira Tshotlego Bakgobi: Motho yo o ntseng a nna mo tlong e, e rile a fuduga a tlogela thokolosi ya gagwe jaanong di saletse nna. Fa e le madi a dipampiri ga e a bone. Ke tshwere coin fela fa mme ke batla go etela mazion gongwe ba ka thusa .

Thabo Sizwe Elchapo Mogapaesi: Waitse ngwananyana o gotwe Dineo o tla nkgolega ke eng a tshameka le bo Dikeledi mo ntlong gompieno ba ile mantlwaneng ka onfolopo ya batho ena le madi iyooo nthuseng, ebe ba nyema moko

King Serurubele II: Ke lebetse di buka le terenka jaaka rene re huduga maloba ko Tsolamosese, gape ga keitse gore a ke neetse landlord di key tsotlhe le tsa teranka tota, ampo ke di beile kae??????

Maelo Mollentze: Kene ke santse kere ke tla le bolelela gore buka e jelwe ke motlhwa kare kene ke tse ntse madi a mangwe ha gare ga buka,,,,,,gompieno le tsile go mpolaya a bo a thubega ka selelo jaanong mo ke mathata

Gomolemo Alfrd Nthabane: Kene ke ntse kea baya mo terankeng goraya gore irile ke butse peba ya tsena moteng jaanong ke bupi ja ma p2oo hela moteng.

Akanyang Dips Kayla Diphore: Bangwe ba iphatha ka di chillies mo di public toilet..otswa moo a kua are “legodu le tsere handbag ee nang le madi a motshelo” ijooo thusang..k raya a ithathela mo mmung

Tnunu Malkay Nko: Hahahaha last year dis ada woman abo a itshela chillies mo mathong ale mo toropong, ata a lela kogo rona are magodu a phamotse madi, khi

Botshelo Mmagwe Babedi Moshe: Ke letse ke tseneletswe ke magodu mme ba tsere terankana ya madi gotlhe le buka ya teng

Lebo Mmagw Happy Kopano: Gake bone madi kene kea tsentse mo plastic gake itse gore ke e beile kae. Mme keta e bata keta le bitsa ke sena goe bona.

Tfats MmaFortune Mahupa: Bana ba bame ba ba dinalanyana ba a bo ke ne kr ke dira tiro motlhofo ke a go epela madi’pula tsa maloba disenyakaka digelotse gohle le madi!dipudi le tsone diile le melapo!

Kutlo Sedoh Ralenyena I joined ths other motshelo last year. Sale re tsamaa phakela re a go kgaogana madi..kae? Go nnile lefifi re ntse re emets mosadi a sa bolo gor raa a re o mo baseng ka 8am. Le gompieno re ntse re mo emetse...ke ipotsa gor o palame ehe base.

Editor's Comment
Escalating fuel prices cause panic

Nowadays it is not uncommon to purchase an item for a certain commodity and return to the shops in a week, to find the same item has gone up by a significant amount of money.Botswana Energy Regulatory Authority (BERA) last week announced yet another fuel price increase, which follows yet another increase that came into effect on March 29. Hardly two months later on May 12 boom, BERA announced yet another increase, which came into effect at a...

Have a Story? Send Us a tip
arrow up