Banners
Banners

Latest News

It seems jailed assets manager, Timothy Gordon Marsland of Capital Man...
With 30 criminal charges awaiting  him in Botswana, disgraced fou...
The Directorate of Public Prosecutions (DPP) has been allowed to file ...
While it is difficult for individuals to support their families due to...
Banners
Banners

Mophato o dibela Rotwe

ZOLANI KRAAI
Le gorogile letsatsi, la Batshweneng ba GooManyane, Bahurutshe ba nka go ja makopo, maitaa sehuba sa rotwe, le ba tlaabong ba ipelela kapeso ya letlalo la nkwe ya kgosi ya bone, Kebinatshwene Mosielele.

Dipalo tse di nametsang tsa bo di tshologetse lepatla ka Mosupologo kwa Kgotlengkgolo ya Manyana, le kwa go lone Kgosi Kebinatshwne a neng a ribolola leina la mophato wa gagwe.

Meduduetsane ya agela mosako mafoko a ga Kgosi, jaaka a ne a ribolola leina la mophato go nna Madibelakgosi.

Se ya bo ele jaaka morafe o solofetsa go tlotlana le go netefatsa fa tiro ya kapeso ya Kgosi Kebinatshwene e tla atlega.

Morafe o ne wa itsisiwe fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo mabapi le paakanyetso letsatsi leo, wa bo wa itsisiwe fa sebui sa tlotla e tlaabo ele letebele le le ntle go tswa ga Malete, Khumagadi Kgosi Mosadi Seboko.

Baeng ba bangwe e tlaabo ele morwa Kgosi Lucas Mangope eleng Kgosi Kwena Mangope le ntsalae kwa boseja Kgosi Victor Suping. 

Kgosi Kebinatshwene o boletse fa bangwe ba baeng ba tlotla e tlaabo ele Mothusa Tautona Mokgweetsi Masisi le Tautona wa pele Dr Festus Mogae, magareng ga ba bangwe. 

“Jaaka lo setse lo itse, go ditiro tse di ntsi tse di tla diragalang ka mafelo a beke eo, mme ka jalo a re lemogeng gore bangwe bagolo ba tlaabo ba lebile di ntlheng dingwe tsa lefatshe leno, mme go sa reye gore ga re bone botlhokwa jwa ditiro

Banners
tsa ba bangwe,” Kgosi a tlhalosa jalo.

O tsweletse a bolela fa tiro ya mothale o. e tlaabo ele ditso tse di tla kwalwang mme di ribegelwe dikokomane.

Go solofetswe gore ka lone letsatsi le, go nne le megwanto go ralala motse wa Manyana, o eteletswepele ke mophato wa Madibelakgosi. Kgosi o tlaabo a gorosiwe kwa kgotleng ke matlhogotshweu le marara a motse, seo se dirwa jalo ka dipitse. 

“Re lebogela kemonokeng e re e filweng ke Lephata la Metshameko le Ngwao ga mmogo le dikompone tse di ikemetseng ka nosi, tota le beng gae jaaka le ntshitse dithuso tsa dikgomo,” Kgosi Kebinatshwene a leboga jalo.

Kgosi Kebinatshwene Mosielele ke ngwana wa ntlha wa ga moswi Kgosi Mareko Mosielele.

O ne a tlhongwa kgosi ka 2010 morago ga go lwala ga rraagwe.  O boleletse Lokwalodikgang lwa Naledi fa a ne a seka a apeswa letlalo la nkwe ka go bo rraagwe a ne a sale botshelong.  A re ngwao ya sehuruthse ne  sa mo letle go apeswa letlalo rraagwe a santse a stla, ke ka moo, go dirwang jalo gompieno.

“Ntate o ne apeswa letlalo ka 1952 ka jalo go dirwa se eleng ngwao ya sehurutshe go apesa kgosi letlalo la nkwe,” Kgosi Kebinatshwene a tlhalosa jalo.Naledi

Banners
Banners

Selefu

DPP Botswana

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners