Banners
Banners

Latest News

The government has banned the sale and importation of tobacco and it r...
The Botswana Democratic Party (BDP) Members of Parliament (MP) held th...
Retailers will trade for only 12 hours during the lockdown as a preven...
President Mokgweetsi Masisi is this afternoon scheduled to meet with l...
Banners
Banners

O maitseo a eng?

SEBOFO MOTSHWANE
Le fa gone metlhala ya khumo e le mentsi mme e tlhoka balatedi, bangwe bone ba ntse ba leka go e latela. Re itse gore go tswa gole Motswana a leka go lata khumo ka go lema le go rua. Ka fa mhameng wa temo, Motswana o ne a tlotlile mabele thata ka ga a fenyediwe ke letsatsi jaaka dijwalo tse dingwe.

Mabele e ne e le one sejo se se tona sa Motswana. O ne a a a ja bogobe, e bile a a a na bojalwa. A a je ngwaga otlhe, e re nako nngwe, fa a ne a hodile thata, a a je dingwaga mme a re o ja tshupa. Tse dingwe dijwalo, jaaka magapu le dinawa, di ne di le teng mme tsone go ka twe ke tsa nakwana fela.

Mo godimo ga go lema, Motswana o ne a rua, a rata kgomo go feta diruiwa tse dingwe. Kgomo e ne e ruetswe ditiro tse dintsi. E ne e lema, gape e gangwa.  E re fa e le dikgomo tse di segamo, ke gore, tse di masi thata, mangwe a nowe, a mangwe a dire madila. Letlalo la yone le ne le sugwa mme le segwe diphate le dikgole. Mme godimo ga tse tsotlhe, kgomo e ne e ruetswe go golega e lema, e goga dikoloi le dilei. Boo e ne e le botshelo jwa Motswana jwa malatsi a jale.

Fa botshelo bo ntse bo tsweletse, dilo tsa nna tsa fetoga. Puso le yone ya tla ka megopolo e mesha ya go rotloetsa Batswana go rua mo go ka tokafatsang botshelo jwa bone. Malatsing ano re bona batho ba rua le tse bogologolo Motswana a neng a sa akanye gore a di ka ruiwa. A Motswana nako ele o ne a ka rua mmutla, a rua kgaka? Kgomo e le kae? Gompieno batho bangwe ba ruile mebutla, ba bangwe dikgaka. Ba bangwe ba ruile le tsone dinotshe tota tse Motswana a neng a sa akanye gore a di ka ruiwa ka di a loma.

E ntse e le tsela ya go leka go latela metlhala ya khumo, makawana mangwe kwa Bokalaka one a bolelwa a ruile maphoi. Ga twe makawana a, a re tiro e ke tiro e e ba thusang thata ka ba kgona go rekisa maphoi a,  mme ka madi a ba a bonang, ba ithekele dijo le tse dingwe tse ba di tlhokang.

Bana ba ga se bone fela ba itumelelang go rua mo. Ga twe motsadi mongwe le ene a re o a itumela ka maphoi a, a thiba ngwana wa gagwe mo dilong dingwe tse e seng tsone. Otlhe mafoko a, a bana

Banners
le motsadi wa bone, ke mafoo a mantle. Mme a re name re tlogetse kgang foo, re lebelele lengwe lefoko le le dirisitsweng ke motsadi yo fa a bua ka tiro ya ngwana wa gagwe. Dikgang/Daily News (Dikgang Labone 11 Sedimonthole 2014) ya re;

‘A re o itumelela gore ngwana wa gagwe ga a dire maitseo a a makgaphila ka nako e ntsi ba nna mo lwapeng le maphoi a gagwe.’ Lefoko ke leo ga twe ngwana ga a dire maitseo a a makgaphila. Potso ke gore lefoko makgaphila le raya eng? A go tlhamaletse gore le bo le dirisitswe fa go buiwa ka maitseo a ngwana yole? Pele ga re araba potso e, a re utlwe gore Thanodi ya Setswana e tlhalosa lefoko makgaphila e reng. Thanodi ya re, ‘leswe le le tletseng gongwe le gongwe.’ Re tlaa dumalana le Thanodi gore makgaphila ke leswe le lentsi.  A mme re ka dirisa lefoko le, ra re maitseo a motho a makgaphila? Nnyaa. Lefoko le gantsi le dirisiwa fa go buiwa ka dilwana tse di jelang, diaparo, kgotsa ngwana yo o leswe. Go ka twe dilwana/dijana di makgaphila fa di le leswe thata mme di batla go tlhatswiwa. Ngwana o ka nna dithoko, a nna mamina, ya re a a ja a imota ka dijo kana a itshela mo diaparong. E tlaa re go buiwa ka ngwana yo go twe o makgaphila; ke gore o leswe thata.

Mme fa maitseo a motho e se one sentle, motho yoo a se na botho, gone ga tweng? Fa go buiwa ka maitseo a e seng one, le ditiro (mekgwa) tse dingwe tse di sa siamang, lefoko le le tshwanetseng go dirisiwa ke makgapha. Thanodi e tlhalosa makgapha e re ke mokgwa o o sa eletsegeng wa go dira mo go sa siamang. Motho yo o ditiro di maswe ga twe o tiro di makgapha. Motho yo botho jwa gagwe e seng jone sentle, a se na maitseo, le ene fela jalo ga twe o maitseo a makgapha, e seng a makgaphila. Motho le dilo tse dingwe ke tsone e reng fa di le leswe thata go twe di makgaphila kana di makgamatha. Fa motho a se na maitseo, ene o maitseo a makgapha e seng a makgaphila.

motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

A luta continua

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners