Banners
Banners

Latest News

North West Province Premier, Professor Tebogo Job Mokgoro has announce...
Indian High Commissioner in Gaborone says it will repatriated 118 indi...
It seems jailed assets manager, Timothy Gordon Marsland of Capital Man...
With 30 criminal charges awaiting  him in Botswana, disgraced fou...
Banners
Banners

Pula nkokodi!

ZOLANI KRAAI
Ditshupo tsa Maru A Pula ko Thapong
Tiro ya go kapa ditshwantsho e ntse e sa bapatsege mo go kalo mo Botswana, mme jaanong lefatshe leno le setse le ipela ka Batswana ba bakapa-ditshwantsho ba bokgabale jo bo makatsang ele ruri.

Mongwe wa bone ke Thalefang Charles, go tswa Serowe, ele mokwadi wa tsa bojanala le ditsatlholego.

Letsatsi e ne ele Labone beke e e fetileng, ka dipalo tse di kgatlhisang, Charles a bo a supa ditshwantsho tsa gagwe kwa Thapong Visual Arts Centre, ele ka dinako tsa lotlatlana.

Setlhogo sa disupiwa ya bo ele Maru A Pula, ditshwantso ya bo ele tsa mafelo a a farologanyeng mo lefatsheng leno, a Charles a fetileng ka o ne, mangwe a  a etetse jaaka a rata go tlhotlhoma le mafelo a bojanala.Molalediwa wa tlotla kwa moletlong o, ya bo ele moitsaanape wa dithuto tsa diteme kwa mmadikolo (UB) Professor Thapelo Otlogetswe. O kaile Charles jaaka mogaka yo bale bantsi ba tla sekeng ba mo lebale mo tirong ya gagwe ya go boloka ngwao le matlotlo a ditso le bojanala jwa lefatshe leno, mme dirisa sekapa- ditshwantsho.

Otlogetswe a re fela jaaka bataki ba maloba ba Basarwa, ba baneng ba taka mo majeng le dikgaga, Charles ene o dirisa botswerere jwa go kapa ditshwantsho tsa se nnela ruri, tse dikokomane di tla di fitlhelang di bolokesegile.

Ya re a itsatsanka, Charles a tlhalosa fa setlhogo sa Maru A Pula, se kaya boipelo jwa go nna Motswana, tota le go goleleng ga gagwe kwa legaeng. A re o godile, fela jaaka bana ba bangwe, ba tshamekela mo puleng bare, “pula nkokodi, pula nkgodise, ke tla gola leng”, ya bo ele jaaka ba itumelela marothodi a moroto wa letsatsi.  Charles a re go goleng ga gagwe ka bonana, o ne a ithuta gore maru a runya ntlheng efe. A re e ne e re fa maru a tswa ntlheng ya Borwa-Bophirima jwa motse wa Serowe, ntlheng ya Mogatsapoo, a tlhanole direthe ka a ne a

Banners
itse gore ke pula ya matlakadibe, e e tla bakang mathata.

O ne a tshegisa barotloetsi ka gore, e ne e re fa maru a pula a goroga ka dikgadima, a itlhaganelele go gakologelwa gore o tshwanetse a sireletsa diipone mo ntlong ka dikhai kana matsela, se ele ka tumelo ya gore fa legadima le lemoga seipone, le a shakgala mme gongwe le rathe ntlo ya kwa gagabo. Charles a re fa ale monnye, pula e ne e tlisa boitumelo jaaka jwa go tshamekela mo go yone, mme fa gongwe ene e kgoreletsa fale le fale ka diemo tsa yone.

“E ne ere fa pula ya medupe ena, re itse gore pitsa ya madombi ka koko e ya go kgakgatha, re e emetse jalo fa thoko ga leiso mo ntlong ya sesoa, go kgotletsa go sa fele,” Charles a rialo. A re e ne ere fa ba eletsa madombi, ba lope gore pula ene. O tsweletse a tlhalosa gore, e ne ere fa pula e na e gateletse, e ba senyetsa sebaka sa go tshamekela mo patlelong mme ba itshereletse ka maribela.

“Mmemogolo o ne a tle a re kgalemelele go nwa marothodi a marulelo a bojang, a re go anwa go tla re buisa seleme,” a rialo Charles.

A re o ratile Maru A Pula ka gore ko masimong bane ba anwa metsi a pula a a beeleditsweng ka dinkgwana le dikgamelo, ka a ne a se letswai jaaka a metobetso.

Go ya ka molebeledi wa thekisi ya ditshwantsho tsa Charles tsa Maru A Pula, Kelebogile Machacha, ditshwantso tsa ga Charles di ngoka bareki fela thata, kwa Thapong, ka theko e e gakgamatsang. Ditshwantsho tse, di ka bonwa kwa Thapong go fitlhela kgwedi ya Diphalane ele bone.Naledi

Banners
Banners

Selefu

Ye of little faith...There is enough petrol!

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners