Banners <
Banners

Latest News

Twenty-three-year-old Tsaone Mpayang is a photographer and travel mana...
Sadi Dikgaka songmaker, Thebe Rabogatsu also known as Young Prince in ...
It is rare to find young people showing interest in traditional poetry...
Now approaching its third year, the MultiChoice Talent Factory (MTF) A...
Banners
Banners
Friday, January 18, 2019
İnternetten bedavaya yerli film ve sinema izleyebilirsiniz.
Wednesday, December 13, 2017
Re dumalana le mookamela lekalana la kanamaiso mafoko la sepodisi sa Botswana go re, Batswana ba setse ba anyile thuto e ntsi ka melao le kobamelo ya matshwao a tsela.
Wednesday, December 13, 2017
Palamente ya lefatshe leno e satswa go bolelelwa gore sengwe sa dikole tsa Regent se ntse se thapile barutabana ba batswakwa bale bararo ba sena diteseletso tsa go bereka...
Wednesday, December 06, 2017
Go gatisiwa ga dikgang tsa nyalo ya lefufa bosheng ke lekwalodikgang le, go bakile maikutlo a a farologanyeng, ka jalo Naledi e tswelela ka go gatisa dipolelo tse dingwe,...
Wednesday, December 06, 2017
Gare ga ditlhare tsa maungo a naga mono Botswana go na le setlhare se bidiwa Mopennweeng. Motswana o a tle a re, motho o penegile, a raya gore, motho yoo, o mabela.
Wednesday, December 06, 2017
Bosheng go ne ga simolodisiwa ka fa molaong malatsi a le masome a mararo a ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bomme le bana ba basetsana, mme tota kgwetlho e tota e e tsh...
Wednesday, November 29, 2017
SELIBE-PHIKWE: Zimbabwe, lefatshe le le tsere boipuso ka ngwaga wa 1980 morago ga go buswa ke la ga Mmamosadinyana dingwagangwaga.
Wednesday, November 29, 2017
Bosheng Lekgotla la Dikereke la Botswana le ne la rulaganya bokopana jwa banaleseabe mo mererong ya ditlamorago tsa meepo mo lefatsheng leno.
Wednesday, November 29, 2017
Mothusatona wa lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae, Botlhogile Tshireletso a re ga gona tlhorontsho epe e e kileng ya direlwa bagwebi ba mo mebileng ke Khansele ya ep...
Wednesday, November 29, 2017
Maloba re ne ra bua ka makwati, kgang e le gore makwati ke eng. Re ne ra tshwara kgang e, ka Dikgang (Daily News/ Ngwanatsele 13, 2017 ) e ne e tshotse pego nngwe ka fa...
Wednesday, November 22, 2017
E a re fa Batswana ba gopotse motse wa Molepolole, bare ke ko Phuas kana Phua lerole. Gore go tewa jang, ke karabo ya nako e sele.
Wednesday, November 22, 2017
Lekalana le le itebagantseng le go tlhotlha kanamiso mafoko kwa Ofising ya ga Tautona, le tsweletse ka go dira maiteko a go netefatsa fa banaleseabe mo metsweding ya dikg...
Wednesday, November 22, 2017
Mothusa Tona wa lephata la Thuto go tswa kwa Moding, Moiseraele Goya a re go boammaruri gore matlwana a borutelo a a agilweng ka Asbestos, a ka baka malwetse a makgwafo a...
Wednesday, November 15, 2017
Se ya bo ele karabo e tlhalosa fa lekalana la dithuso tsa madi a go gweba la Citizen Entrepreneurial Development Authority (CEDA), le tla seke le tlhome ofisi kwa kgaolon...
Wednesday, November 15, 2017
Setswana se a tle se re, di nwang di a dibosanya. Se raya gore, tiro e dirwa ka go amoganwa kgotsa ka go fapaanelwa.
Wednesday, November 15, 2017
Lephata la Botsogo le Boitekanelo le boloditse letsholo la go nosa bana lerothodi la Vitamin A le go bolelwang le thusa bana ka dikotla tse di farologanyeng tse di tlhokw...
Wednesday, November 01, 2017
E rile bosheng Sepodisi sa Botswana se eseng sa seaparo, ga mmogo le makalana a mangwe a twantsho borukhutlhi, ba bolotsa letsholo la go lwantsha borukhutlhi jwa go gweba...
Wednesday, November 01, 2017
Lekalana le le itebagantseng le go tlhotlha kanamiso mafoko kwa Ofising ya ga Tautona, le tsweletse ka go dira maiteko a go netefatsa fa banaleseabe mo metsweding ya dikg...
Wednesday, November 01, 2017
E a re ba ruta Setswana, le sone Sekgoa, ba re go na le dikarolo tsa puo (parts of speech). Dikarolo tsa puo di thusa go aga diele (sentences) le go tlhalosa dilo dingwe ...
Wednesday, October 25, 2017
Nyalo ya lefufa, ke mofuta wa lenyalo o Batswana ba le bantsi ba santseng ba sa o tlhaloganye, fa bangwe ba farologana ka megopolo mabapi le seabe sa yone mo loagong la l...
Wednesday, October 25, 2017
Motho o ka nna a ipotsa gore, mapodisi a rona mo Botswana a ntse ale kae, kana a ntse a dirang eng mabapi le go lwantsha tiriso ya diritibatsi mo lefatsheng leno.
Wednesday, October 25, 2017
Go setse go itsege gore, mono Botswana, puso e otlolotse lebogo , ya ntsha mananeo a ka yone e lekang go tlhatlosa Batswana, e ba inola mo lehumeng. Mme ka gore, ka gale,...
Wednesday, October 18, 2017
Ngwao ya Setswana, e seng fela mo merafeng yotlhe ya lefatshe leno, e supa fa gona le nyalo ya lefufa, seemo se monna a kgonang go nyala basadi ba babedi kana go feta.
Wednesday, October 18, 2017
Motse wa Molepolole o itsege ka dithole mo batho bangwe ba bileng ba o bitsa Phualorole. Go lebega dithole tse di tshwenya thata mo e leng gore basadi bangwe, ba Bakwena,...
Wednesday, October 18, 2017
Ke ka goreng makalana a metshameko mo Botswana a tshabelelwa ke maraganateng bogolosegolo a maloko a a iphitlhelang a lwela maemo a dikomiti tsa makgotla a?

Editor's Comment

Banners

Selefu

Out!
Banners ?>

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners