Banners
Banners

Latest News

PALAPYE: A 64-year-old man of Madiba Ward in Mahalapye was found lying...
FRANCISTOWN: A 41-year-old Botswana Defence Force (BDF) soldier lost h...
PALAPYE: Police in Mahalapye are investigating an incident in which a ...
The Botswana Democratic Party (BDP) will soon hold disciplinary hearin...
Banners
Banners

A re bue ka go baya…....

SEBOFO MOTSHWANE
Motswana o a tle a re puo, jaaka bogobe, e a loisiwa. A re, fa bogobe bo loisiwa, ba bangwe ba re, bo tshwarisiwa, gore bo se nne metsi, kgotsa, motogo, puo yone e loisiwa gore e natefe; ke gore, e nne monate. E re go e natefisa jalo, a dirise diane le manatetshapuo. Jaanong, e tlaa re gompieno re utlwe ka fa Motswana a natefisang Setswana ka teng a dirisa lefoko ‘go baya.’

E re a loisa, a natefisa Setswana, Motswana a re go na le go baya tema. A re re, e rile kgwedi ele pula ya na thata mo mmu o neng wa nolofala. Mosong ono, re bona Kgokologo a golegile, a kgokologela kwa masimo. Fa a di tlhaba ka seme, go goroga  Kebeetswe. Kebeetswe o botsa Kgokologo gore, a rwele thotho e le ntsi jaana, o ya kae. Kgokologo o araba ka gore o kgokologela kwa masimo, o batla go ya go baya tema mmu o sa ntse o tshwere bokgola. bongola, go ise o omelele. Ka go baya tema, Kgokologo o raya gore o batla go ya go lema. A re ele tlhoko gore, lenatetshapuo le, la re go baya tema, e seng go baya ditema jaaka bangwe ba tle ba bue. Fa Motswana a batla go ya go ema,kgotsa a ipaakanyetsa go ya go lema, o bua jalo a re, o batla go ya go baya tema. Fa a setse a lemile ke gone a re o beile ditema. E re fa a ka bodiwa palo ya tsone, foo a bolele gore ke ditema di le kae.  Go sale foo, e ka re fa molemi a lemile mme ka mabaka mangwe a ne a sa solofela gore o tlaa kgona, a itumele a re, le fa ke ne ke se na peo, kana, le fa pula e ne ya diega, gone mme ke ne ka kgona go baya tema; ke beile tema.

A fetele pele Motswana a re, go na le go baya lonao. A re boele fa morago fale re re, nako ele, re ne ra bona Tshetsana a adima madi mo go Nthepha  go ya go aga. Re bonye kwa morago Tshetsana a palelwa ke go duela madi ao, mme gape a se ka a itela mo go Nthepha gore ke eng a sa kgone go duela. Nthepha ke yoo, a felela a  latela Tshetsana kwa ga gagwe a batla gore Tshetsana a mo duele. Ga nna jang? Boemong jwa go ikoba le go tlhalosetsa Nthepha gore ke eng a sa kgone go duela, Tshetsana a raya Nthepha a re, a mo fologe, a se mo eme godimo jaaka loso. A, e ne e se mafoko a a monate, e se mafoko a batho e le ditsala. Ka go utlwisiwa botlhoko ke mafoko a, Nthepha o ne a ka nna a tlhoboga Tshetsana, a mmona e le motho a se na botho, a se na boammaaruri, mme a mo tlhoboga, botsala jwa fela. Go ntse jalo, Nthepha a bo a ka nna a ikana gore, lwa gagwe lonao, o lo odile, ga a na go tlhola

Banners
a lo baya kwa ga Tshetsana. Go bua jaana, o ne a tlaa bo a raya gore ga a na go tlhola a ya ga Tshetsana, ga a na go tlhola a mo etela. Go tshwanele ka Tshetsana o ne a sa mo tsaya sentle. E re go nna jaana, Motswana a re, ‘Matlhape a baratani a tlhanogetse nageng.’ O a bo a raya gore, ditsala di tlhoboganye.

A nne a tswelele Motswana a loise a re go na le go baya fa ntshung. A re ntshe sekai re re, go phirimane mme re bona Kapetla a tsena fa ga Khupele. Fa a tsena foo, o itela tlala a re o tlhotse nageng a batla dikgomo mme ga a di bona. Go utlwa Kapetla a re o tshwerwe ke tlala, Khupele o roma ngwana go ya go tla le tlhako e e neng ya sala fa go jewa serobe phirimane eo. Fa tlhako e tla, e tla e na le philo. Kapetla o a amogela, o a ja, o a fetsa. Fa a fetsa go ja a re, o a leboga, o beile fa ntshung. Go bua jaana Kapetla o raya gore, le fa mongwe a ne a ka nyatsa dijo tsele, a re di dinnye, ene o itumetse, o jele, ga go tshwane le fa a ne a ka lala fela a sa ja sepe. E re Kapetla a re o beile fa ntshung, yo mongwe a bo a ka re, o tshwere mowa, o busitse mowa, o tshwere legaba, mme go tshwane, go reye selo se le sengwe.

Gape, go nne le go baya mo pepeneneng, mo tsatsing. Le lenatetshapuo, le dirisiwa thata fa go buiwa ka batho ba mekgwa e e maswe, motho a sa itsapele sepe, a utswa ka ditsela tse tsotlhe. A re  re, go na le mosimane o bidiwa Lemusu. Lemusu o tsena ka moraka mongwe ke oo, mme o fitlhela lekuka la madila le kaleditswe ka fa tlase ga motlopi.  O ka ema?  A le rwala, a feta ka lone. Fa a tswa ka kgoro, o lebela selepe basimane ba se  lebetse fa kgorong ya lesaka. Le sone a feta ka sone. Fa a le mo tseleng, a utlwa monko wa nama o tla le phefo o tswa ga Mma Dikgogo. A tlhatlosa dinao a tsena koo, a fitlhela nama ya podi e setse e budule, e katositswe molelo gore e se ka ya a sha. A rwala potwane ele, a fetela pele.  O ile koo a itumetse, a bona gore o bapetse. Motswana a loise Setswana a re, yo ga a utswe, o beile mo tsatsing, mo pepeneneng. Se nne monate.Mmualebe

Banners
Banners

Selefu

Ntsha nkgo re kgaritlhe

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners