Banners
Banners

Latest News

It seems jailed assets manager, Timothy Gordon Marsland of Capital Man...
With 30 criminal charges awaiting  him in Botswana, disgraced fou...
The Directorate of Public Prosecutions (DPP) has been allowed to file ...
While it is difficult for individuals to support their families due to...
Banners
Banners

Monna o tshabuetse mo tsageng

SEBOFO MOTSHWANE
Le fa ba le bantsi ba ne ba senyediwa ke pula, Mma Morwadi ene a falola, merwalela ya mo feta ka kwa thoko. Ya sala e a hupile mabele tshimo ya gagwe ya legotlho. Dinawa le tsone tsa tla di a setse morago, ‘sika loo thotse lotlhe le lone lo le foo.

Letsatsi lengwe, jaaka molemi wa nnete, Mma Morwadi a tsogela kwa tshimong go ya go lekola dijwalo. A se ka a dumela se a neng a se bona nako eo.

 A ema, a leba, mme a bona e le tiro e a neng a ka se ke a e kgone a le nosi. Kana o ne a tshwanetse go tlhagola le go leta. E re a ntse a leta, go re a age dirala, digotlo,  le go dira tiro yotlhe fela ya go baakanyetsa go roba. A ipotsa gore, e a rwele jaana mabele tshimo ya gagwe, o tlaa dira jang.

Mogopolo wa mo raya wa re, kgetsi ya tsie ke go tshwaraganelwa; a le nosi, ga a ka ke a kgona. Go kgona tiro e, ke gore a bitse batho ba tle go mo thusa. A bona e le mogopolo o montle mme a nitama mo go one.

Gone foo, a simolola go laletsa batho gore, o tlaa nna le tiro, mme ba tle go mo tsaya tema. Tota se a neng a se bua e le gore, o tlaa dira molaletsa gore batho ba tle go mo thusa tiro ele ya tshimo ele. A ya le bone botlhe batho ba Letloping a ba laletsa. Botlhe ba amogela mafoko a gagwe.

Go bona fa botlhe ba a tsenyeng ka bone ba mo amogetse, Mma Morwadi a simolola go baakanyetsa letsatsi la tiro; tota la molaletsa. Kana Motswana a re, ‘Tsie e fofa ka moswang.’

A boe gape a re, ‘Pelesa e belesa ka mpa.’ Ka mafoko a, o a bo a raya gore, motho o nna le natla kgotsa thata/nonofo ya go dira fela fa a jele, a kgotshe. Fa a ise a je sepe, a sa bona sepe sa go tshegetsa mala, o ka bona kae natla eo? Fa a sa ja, o ka leka go dira, mme ka mmele o tlaa bo o le motlhofo, tiro e ka nna ya pala, ka o tlaa bo a se na nonofo epe e e kalo.

Le ka belesa, la rwala jang lekaba, le ise le je; kana yone pelesa ya goga jang e ise e hule. Go ka pala gongwe wa bo wa lala nageng.

Mma Morwadi a se ka a batla gore go nne jalo ka tiro ya gagwe. A batla gore e re tiro e dirwa, e tlhagafalelwe e dirwe, e wele sentle.

 A itse

Banners
gore, e tlaa re pele ga batho ba simolola tiro, ba batle go ja. E re le fa ba e wetsa, ba nne ba batle sengwe go latlhelwa mo ganong. Godimo ga go ja, bangwe ba tlaa nna ba batla go itimola lenyora. E re go twe ba sielwa metsi a gale le gale, a mongwe le mongwe a a a nwang, ba gane, ba re bone ba batla a segolo kgotsa a masetlhana jaaka bangwe ba bitsa bojalwa. E re Monwedi a na le ditsala tsa gagwe ba bo ja monate, bone ba re ke keledi tsa motlhotlho.

Letsatsi la tiro la goroga. Wa tshelegela morafe wa Letloping, wa fitlhela Mma Morwadi le ene a baakantse dilo tsotlhe; dijo di le foo le one metsi a masetlhana tota. Ka tiro tota e ne e le go tlhagola, ba tlhola kwa tshimong ba lwa nao mhero. Fa bontsi bo tlhagola, ke banna bangwe ba le bararo bone ba tlhomesa ntlo e e neng ya rutlulolwa ke diphefo tsa pula ele. Le bone ba tlhwaafala, ba batla go dira tiro ka botlalo. Fa ba ntse ba tsweletse, yo mongwe a se ka a itse gore go rileng. Ya re a re o a gata, tlhomeso ya re ‘kgothu.’  Fa e kgothuga, a fapaana nayo, a ya tlase, a ya gore mo tsageng a re, ‘tshabu.’ A o tlhaba o le mosesane, batho ba omoga go tla go mo thusa. Ba mo inotse moo e kete ke ene go neng go tlhotlwa ka ene; a ela, a nkga a re ‘phuu.’

A bo a le teng Monwedi. Fa batho ba hutsafaletse monna yole gore o batlile go robega, ene ke a tshega a bo a kgakgatha. A re monna yoo, ga se motho wa sepe e reng boemong jwa gore a nwe, a lelele gore o gare ga bodiba.

A re fa e ne e le ene  Monwedi, badimo ba mo arabile jaaka ba ne ba arabile monna yole, o ne a ka nwela, a tiba, a tlhola a a nwa, a tswa moo go se na sepe.

Batho ba hakgamala thata gore o bua jang. Ene a tlhokomologa, a tswelela a tshega. Molaletsa wa fela, ga phatlalalwa, go se monate. Go fetile malatsi dikgang mo Letloping e le ka monna yole, yo o neng a tshabuela mo tsageng kwa ga Mma Morwadi.Naledi

Banners
Banners

Selefu

BDP solidarity

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners