Banners
Banners

Latest News

Chairperson of the ruling Botswana Democratic Party (BDP) National Str...
More than half of Batswana would object to working or worshipping with...
Suspended Permanent Secretary to the President (PSP) Carter Morupisi a...
PRESS RELEASE: The Department of Wildlife and National Parks, informs ...
Banners
Banners

A ntse a a tswelela

SEBOFO MOTSHWANE
Re ne re rile kgang ya Laboraro yo o fetileng, e tlaa nna yone ya bofelo ya manatetshapuo. Mme ga go ke go nne jalo ka go lebega kgang e ya manatetshapuo e ratega thata. Bangwe ba ne ba tlhaeletsa Mmualebe ba kopa gore e tswelele ka go ba ruta Setswana se se ntsi se ba ntseng ba sa se itse.

Mmualebe a se ka a dumela gore ba lope lefela.

A ba sekegela tsebe. Jalo he, e tlaa re gompieno re nne re tswelele re bue ka manatetshapuo.

Maloba re digetse kgang ya rona re le kwa ga Mma Ditshenyegelo mme ra bona Monwedi a roka Moreti itlho la phokoje. E ne e rile go ntse go itisitswe ka keledi tsa motlhotlho, Moreti a reka emetshane a e baya ka kwa mahuri.

Fa se ntse se tla ka molomo, Monwedi ke yoo a natefelelwa ke go nna a boaboa ka kwa ntlwaneng e e ka kwa morago. Ra se ka ra belaela sepe, ra tsaya gore, go ya ka koo, o ya go ema fa matlhakung. Tlogela maitiso a fele.

Fa maitiso a fela, Moreti a re o ya go tsaya emetshane ya gagwe, a fitlhela emetshane e se na sepe.

A hakgamala gore go diregile eng mme fela a gakologelwa mosepele wa ga Monwedi go nna a boaboa ka kwa mahuri.

A lemoga gore, go dira jalo, Monwedi o ne a sa ye kwa matlhakung, o ne a ya go mo roka itlho la phokoje, a mo nwela thothi e ene Moreti a neng a rile o e beela ka moso, ka ke nnete ga bo se gangwe. A le kae ene Monwedi?

A sale a ile maitiso a sale fa gare. Re ne ra re, go roka itlho la phokoje, ke go tsietsa motho ka tsela e e thata go lemogiwa jaaka re bonye Monwedi a dira Moreti.

 Gompieno a re re, fa a ntse a disitse, Thulare o timelelwa ke dikgomo a diilwe ke go ja moretlwa.

Fa a di tsaya ka motlhala o bona gore di fologetse ka fa masimo. O a tla mme o fitlhela di tlhageletse mo tshimong ya ga Dibata.

Ka o itse gore moretlwa o gaufi, a kgalema, a di ntsha mo tshimong. A bo a setse a utlwile molodi le lentswe la ga Thulare Dibata.

A tla a kubakuba a e tshotse thupa. Go bona Dibata, Thulare a se ka a tlhola a re ka moso.

 A itse gore o tsile go lela moretlwa. A le botsa phokoje. Go le botsa phokoje go raya eng? Go raya go siya, a tshaba. Thulare o ne a le botsa phokoje, ke gore a siya, ka o ne a tshaba go iteelwa gore dikgomo

Banners
tsa gagwe di sentse.

E re a ntse a tsweletse a natefisa puo Motswana a re go na le go isa phuti Kgalagadi. Gongwe o ka botsa gore phuti e a bo e le eng, e tswa kae, Kgalagadi gone e le kae.

Go araba dipotso tse, a re tseye sekai re re, Mheti ke morui wa kgomo tse dintsi. Lesaka la gagwe le tletse.

Nako nngwe le nngwe fa a batla go rekisa, o a rekisa, fa a batla go tlhaba, o a tlhaba. Bana ba gagwe ga ba eletse nama ka tsatsi lepe. Mashi le madila le gone go ela fela mo ga gagwe.

Gaufi le Mheti go nna Mhati. Mhati ene ga a na dipe dikgomo tse dintsi; tsa gagwe di tlhano fela ka menwana. A jaanong re re, ka letsatsi lengwe, Mhati o tlhabela bana kgomo. 

Ka Motswana a re mabogo dinku a a thebana, Mhati o fa Mheti lebogo la kgomo e.

Ka ba tshela ba abelana kgotsa ba fana, Mheti o itumelela nama e a e filweng. Mhati le ene o ntshitse nama e ka pelo e tshweu, ka lorato, a itse gore, jaaka Setswana se bua, mhi (motho yo o fang) o fa mhi ka ene; ke gore, motho o fa yo le ene a tleng a mo fe.

Botlhe, Mhati le Mheti, ba bona se, e le tiro e ntle.

Mme le fa go ntse jalo, bangwe e ka re fa ba lebile seemo sa ga Mheti, yo o kgomo dintsi, le sa ga Mhati, yo tsa gagwe di leng tlhano fela, ba nyatsa. Go nyatsa ga bone e le eng?

Go nyatsa ga bone ba re Mhati o isitse phuti Kgalagadi. Ba raya eng? Ba nyatsa gore, Mhati, yo dikgomo tsa gagwe e seng tsa sepe, yo bana ba gagwe ba jang nama ka sewelo, o file Mheti yo ene a ruileng matlhape, e bile bana ba gagwe ba sa itse go eletsa nama.

Ba re Mhati, ka go fa Mheti, o isitse phuti Kgalagadi; ke gore o file mohumi, motho yo o sa tlhokeng go fiwa. E ntse e le lone lenatetshapuo le, le fetolwe, go twe, go isa phuduhudu Bosarwa. Ba ele tlhoko e se re o file mhi ka wena, ba go nyatsa, ba re o isitse phuti Kgalagadi; o isitse phuduhudu Bosarwa.

motshwanes@yahoo.comMmualebe

Banners
Banners

Selefu

The 2019 Elections petition

Latest Frontpages

Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper Todays Paper
Banners
?>